m88

Sát Đạo Hành Giả

  • Tác giả : Trịnh Kiệt Hòa, Đặng Chí Huy
  • Thể loại : Action, Fantasy, Manhwa, Martial Arts, Mature, Shounen
  • Nguồn : Comicvn
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2012-06-21
  • View :1768833

Truyện TàuLIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Giới Thiệu 82763 2012-09-17 Trà Xanh
Chapter 190 END 6206 2014-03-25 DDMinh
Chapter 189 2662 2014-03-24 DDMinh
Chapter 188 4230 2014-03-20 Tra Xanh
Chapter 187 4356 2014-03-20 DDMinh
Chapter 186 4270 2014-03-18 DDMinh
Chapter 185 4212 2014-03-17 Tra Xanh
Chapter 184 3646 2014-03-15 Tra Xanh
Chapter 183 3576 2014-03-15 Tra Xanh
Chapter 182 3984 2014-03-13 Tra Xanh
Chapter 181 3940 2014-03-10 DDMinh
Chapter 180 3978 2014-03-08 Tra Xanh
Chapter 179 3900 2014-03-07 Tra Xanh
Chapter 178 3538 2014-03-06 Tra Xanh
Chapter 177 3796 2014-03-06 Tra Xanh
Chapter 176 4702 2014-03-04 Tra Xanh
Chapter 175 4256 2014-03-02 DDMinh
Chapter 174 4020 2014-03-01 Tra Xanh
Chapter 173 4822 2014-02-28 Tra Xanh
Chapter 172 4044 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 171 3774 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 170 4040 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 169 4398 2014-02-18 Tra Xanh
Chapter 168 5972 2014-01-19 Tra Xanh
Chapter 167 5224 2014-01-16 Tra Xanh
Chapter 166 4948 2014-01-13 DDMinh
Chapter 165 5892 2014-01-08 DDMinh
Chapter 164 5112 2014-01-06 Tra Xanh
Chapter 163 4994 2014-01-05 Tra Xanh
Chapter 162 5072 2014-01-05 Tra Xanh
Chapter 161 5242 2014-01-03 Tra Xanh
Chapter 160 5924 2013-12-31 DDMinh
Chapter 159 5180 2013-12-29 DDMinh
Chapter 158 5146 2013-12-29 DDMinh
Chapter 157 6062 2013-12-27 Tra Xanh
Chapter 156 5318 2013-12-27 Tra Xanh
Chapter 155 5206 2013-12-26 DDMinh
Chapter 154 5422 2013-12-25 Tra Xanh
Chapter 153 5418 2013-12-24 Tra Xanh
Chapter 152 5478 2013-12-22 Tra Xanh
Chapter 151 6120 2013-12-21 DDMinh
Chapter 150 5928 2013-12-21 DDMinh
Chapter 149 5660 2013-12-20 DDMinh
Chapter 148 5836 2013-12-19 DDMinh
Chapter 147 5936 2013-12-16 DDMinh
Chapter 146 5812 2013-12-15 DDMinh
Chapter 145 6132 2013-12-14 Congnamv3
Chapter 144 5666 2013-12-13 Tra Xanh
Chapter 143 5636 2013-12-13 Tra Xanh
Chapter 142 5526 2013-12-12 DDMinh
Chapter 141 5332 2013-12-12 Tra Xanh
Chapter 140 5990 2013-12-10 Tra Xanh
Chapter 139 5946 2013-12-08 Tra Xanh
Chapter 138 6224 2013-12-06 Tra Xanh
Chapter 137 6030 2013-12-06 Tra Xanh
Chapter 136 6216 2013-12-04 Tra Xanh
Chapter 135 5570 2013-12-04 Tra Xanh
Chapter 134 6048 2013-12-02 Tra Xanh
Chapter 133 5920 2013-12-01 DDMinh
Chapter 132 5570 2013-11-30 Tra Xanh
Chapter 131 6182 2013-11-30 Tra Xanh
Chapter 130 5744 2013-11-29 DDMinh
Chapter 129 5268 2013-11-28 DDMinh
Chapter 128 6218 2013-11-27 DDMinh
Chapter 127 5630 2013-11-26 DDMinh
Chapter 126 6346 2013-11-24 DDMinh
Chapter 125 6456 2013-11-23 Tra Xanh
Chapter 124 6594 2013-11-21 DDMinh
Chapter 123 6022 2013-11-20 Tra Xanh
Chapter 122 5838 2013-11-19 Tra Xanh
Chapter 121 6148 2013-11-18 Tra Xanh
Chapter 120 6258 2013-11-17 DDMinh
Chapter 119 6052 2013-11-16 Tra Xanh
Chapter 118 6284 2013-11-14 Tra Xanh
Chapter 117 6420 2013-11-12 Tra Xanh
Chapter 116 6150 2013-11-11 Tra Xanh
Chapter 115 6338 2013-11-09 Tra Xanh
Chapter 114 5948 2013-11-08 Tra Xanh
Chapter 113 5948 2013-11-07 Congnamv3
Chapter 112 6090 2013-11-06 Tra Xanh
Chapter 111 5734 2013-11-05 Tra Xanh
Chapter 110 6408 2013-11-04 Congnamv3
Chapter 109 6300 2013-11-03 DDMinh
Chapter 108 6538 2013-11-03 DDMinh
Chapter 107 6174 2013-11-02 Congnamv3
Chapter 106 6254 2013-11-02 Congnamv3
Chapter 105 6764 2013-11-01 Tra Xanh
Chapter 104 6484 2013-10-31 Tra Xanh
Chapter 103 5970 2013-10-30 Tra Xanh
Chapter 102 6214 2013-10-29 DDMinh
Chapter 101 6426 2013-10-26 Tra Xanh
Chapter 100 6846 2013-10-22 Tra Xanh
Chapter 99 6526 2013-10-20 DDMinh
Chapter 98 6272 2013-10-19 Congnamv3
Chapter 97 6958 2013-10-18 Congnamv3
Chapter 96 6082 2013-10-17 Tra Xanh
Chapter 95 6692 2013-10-16 Congnamv3
Chapter 94 6644 2013-10-11 Tra Xanh
Chapter 93 6216 2013-10-10 Tra Xanh
Chapter 92 6050 2013-10-10 Tra Xanh
Chapter 91 6206 2013-10-08 Tra Xanh
Chapter 90 6468 2013-10-08 Tra Xanh
Chapter 89 6298 2013-10-07 Tra Xanh
Chapter 88 6364 2013-10-06 Tra Xanh
Chapter 87 6370 2013-10-05 Tra Xanh
Chapter 86 6604 2013-10-03 Tra Xanh
Chapter 85 6190 2013-10-02 Tra Xanh
Chapter 84 6434 2013-10-01 Tra Xanh
Chapter 83 6206 2013-10-01 Tra Xanh
Chapter 82 6580 2013-09-26 Tra Xanh
Chapter 81 6322 2013-09-26 Tra Xanh
Chapter 80 6794 2013-09-25 Tra Xanh
Chapter 79 6944 2013-09-25 Tra Xanh
Chapter 78 6002 2013-09-24 DDMinh
Chapter 77 6516 2013-09-22 Tra Xanh
Chapter 76 5873 2013-09-13 Tra Xanh
Chapter 75 5802 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 74 5808 2013-08-28 Tra Xanh
Chapter 73 5599 2013-08-26 Tra Xanh
Chapter 72 5635 2013-08-24 Tra Xanh
Chapter 71 5507 2013-08-22 Tra Xanh
Chapter 70 6136 2013-08-22 Tra Xanh
Chapter 69 5977 2013-06-29 Tra Xanh
Chapter 68 5879 2013-06-12 Tra Xanh
Chapter 67 5697 2013-06-05 Tra Xanh
Chapter 66 5619 2013-05-30 Tra Xanh
Chapter 65 6001 2013-05-24 Tra Xanh
Chapter 64 5912 2013-05-17 Tra Xanh
Chapter 63 5814 2013-05-09 banhmi
Chapter 62 9238 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 61 12461 2013-03-26 Trà Xanh
Chapter 60 12633 2013-03-24 Trà Xanh
Chapter 59 11237 2013-03-21 DDMinh
Chapter 58 11175 2013-03-19 Trà Xanh
Chapter 57 11947 2013-03-17 Trà Xanh
Chapter 56 12453 2013-03-14 Trà Xanh
Chapter 55 13277 2013-03-11 DDMinh
Chapter 54 12766 2013-03-11 DDMinh
Chapter 53 15253 2012-10-29 Trà Xanh
Chapter 52 13901 2012-10-28 SNSD
Chapter 51 13924 2012-10-27 Trà Xanh
Chapter 50 14880 2012-10-26 Trà Xanh
Chapter 49 13074 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 48 12930 2012-10-24 Trà Xanh
Chapter 47 12070 2012-10-23 Trà Xanh
Chapter 46 11863 2012-10-22 Trà Xanh
Chapter 45 13064 2012-10-20 Congnamv3
Chapter 44 12844 2012-10-18 Trà Xanh
Chapter 43 13797 2012-10-17 Trà Xanh
Chapter 42 14475 2012-10-14 Congnamv3
Chapter 41 14242 2012-10-13 Trà Xanh
Chapter 40 14741 2012-10-10 Trà Xanh
Chapter 39 14506 2012-10-07 Trà Xanh
Chapter 38 14241 2012-10-04 Trà Xanh
Chapter 37 13848 2012-10-03 Trà Xanh
Chapter 36 14589 2012-10-02 Congnamv3
Chapter 35 14776 2012-09-24 Trà Xanh
Chapter 34 14472 2012-09-23 Trà Xanh
Chapter 33 14282 2012-09-21 SNSD
Chapter 32 14532 2012-09-18 Trà Xanh
Chapter 31 15354 2012-09-17 congnamv3
Chapter 30 15940 2012-09-13 Trà Xanh
Chapter 29 14560 2012-09-10 Trà Xanh
Chapter 28 17124 2012-08-03 Trà Xanh
Chapter 27 15706 2012-08-01 Trà Xanh
Chapter 26 16054 2012-07-27
Chapter 25 16330 2012-07-23
Chapter 24 15655 2012-07-23
Chapter 23 17579 2012-07-20 † of †
Chapter 22 17043 2012-07-13 Trà Xanh
Chapter 21 598 2014-03-24 DDMinh
Chapter 20 17548 2012-07-13 Trà Xanh
Chapter 19 16089 2012-07-11 Trà Xanh
Chapter 18 15818 2012-07-11 Trà Xanh
Chapter 17 15764 2012-07-11 Trà Xanh
Chapter 16 15607 2012-07-11 Trà Xanh
Chapter 15 16469 2012-07-11 Trà Xanh
Chapter 14 17478 2012-07-01
Chapter 13 17653 2012-06-29
Chapter 12 17567 2012-06-28
Chapter 11 18140 2012-06-25 Trà Xanh
Chapter 10 19138 2012-06-25 Trà Xanh
Chapter 9 18889 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 8 18472 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 7 18526 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 6 19070 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 5 19533 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 4 20513 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 3 21529 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 2 22833 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 1 37905 2012-06-21 Trà Xanh
Facebook
MANGA24H Comment ( 9 )
COMMENT
nonY / 2013/05/10 12:58 PM
Guest
Viết lại cái code đánh dấu chap đã đọc đi bác coder ơi!
thanh / 2013/03/25 12:20 PM
Guest
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: left;">Thanks đ&atilde; up truyện để anh em thưởng thức..up th&ecirc;m nka admin.Love you very much!</span>
baby / 2013/03/24 21:46 PM
Guest
thank nhiu nha truyen hay lem&nbsp;
kwish / 2013/03/14 20:29 PM
Guest
hix....team phấn đấu up nha !!! ủng hộ hết m&igrave;nh !!!!
Oằn tà là vằn! / 2012/10/31 08:48 AM
Guest
Cho m&igrave;nh hỏi gốc của bộ truyện n&agrave;y l&agrave; của nước n&agrave;o vậy? V&agrave; t&ecirc;n của n&oacute; l&agrave; g&igrave; vậy :D
karl / 2012/10/30 12:38 PM
Guest
cảm ơn nh&oacute;m đ&atilde; dịch, truyện hay lắm. tiếng trung ra đến chap hơn 200 rồi, cố l&ecirc;n c&aacute;c bạn nh&eacute;, m&igrave;nh ủng hộ :)
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
niisssisu / 2012/08/29 11:27 AM
Guest
hay matip dj cho?
xtomx001 / 2012/07/11 17:25 PM
Member
Team c&oacute; soft dịch tiếng trung ko ạ. EM muốn tham gia dịch bộ truyện n&agrave;y.<br />
_pro0411_ / 2012/06/21 16:56 PM
Guest
Thanks đ&atilde; up truyện để anh em thưởng thức&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/80.gif" alt="{#}" border="0" />