m88

Sát Đạo Hành Giả

  • Tác giả : Trịnh Kiệt Hòa, Đặng Chí Huy
  • Thể loại : Action, Fantasy, Manhwa, Martial Arts, Mature, Shounen
  • Nguồn : Comicvn
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2012-06-21
  • View :1762195

Truyện TàuLIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Giới Thiệu 82731 2012-09-17 Trà Xanh
Chapter 190 END 6134 2014-03-25 DDMinh
Chapter 189 2620 2014-03-24 DDMinh
Chapter 188 4184 2014-03-20 Tra Xanh
Chapter 187 4300 2014-03-20 DDMinh
Chapter 186 4232 2014-03-18 DDMinh
Chapter 185 4176 2014-03-17 Tra Xanh
Chapter 184 3608 2014-03-15 Tra Xanh
Chapter 183 3536 2014-03-15 Tra Xanh
Chapter 182 3952 2014-03-13 Tra Xanh
Chapter 181 3908 2014-03-10 DDMinh
Chapter 180 3948 2014-03-08 Tra Xanh
Chapter 179 3870 2014-03-07 Tra Xanh
Chapter 178 3512 2014-03-06 Tra Xanh
Chapter 177 3754 2014-03-06 Tra Xanh
Chapter 176 4672 2014-03-04 Tra Xanh
Chapter 175 4224 2014-03-02 DDMinh
Chapter 174 3992 2014-03-01 Tra Xanh
Chapter 173 4780 2014-02-28 Tra Xanh
Chapter 172 4018 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 171 3742 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 170 4004 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 169 4374 2014-02-18 Tra Xanh
Chapter 168 5940 2014-01-19 Tra Xanh
Chapter 167 5198 2014-01-16 Tra Xanh
Chapter 166 4922 2014-01-13 DDMinh
Chapter 165 5866 2014-01-08 DDMinh
Chapter 164 5086 2014-01-06 Tra Xanh
Chapter 163 4964 2014-01-05 Tra Xanh
Chapter 162 5038 2014-01-05 Tra Xanh
Chapter 161 5208 2014-01-03 Tra Xanh
Chapter 160 5898 2013-12-31 DDMinh
Chapter 159 5156 2013-12-29 DDMinh
Chapter 158 5114 2013-12-29 DDMinh
Chapter 157 5460 2013-12-27 Tra Xanh
Chapter 156 5288 2013-12-27 Tra Xanh
Chapter 155 5186 2013-12-26 DDMinh
Chapter 154 5392 2013-12-25 Tra Xanh
Chapter 153 5396 2013-12-24 Tra Xanh
Chapter 152 5456 2013-12-22 Tra Xanh
Chapter 151 6090 2013-12-21 DDMinh
Chapter 150 5892 2013-12-21 DDMinh
Chapter 149 5630 2013-12-20 DDMinh
Chapter 148 5804 2013-12-19 DDMinh
Chapter 147 5902 2013-12-16 DDMinh
Chapter 146 5782 2013-12-15 DDMinh
Chapter 145 6100 2013-12-14 Congnamv3
Chapter 144 5634 2013-12-13 Tra Xanh
Chapter 143 5608 2013-12-13 Tra Xanh
Chapter 142 5492 2013-12-12 DDMinh
Chapter 141 5292 2013-12-12 Tra Xanh
Chapter 140 5960 2013-12-10 Tra Xanh
Chapter 139 5912 2013-12-08 Tra Xanh
Chapter 138 6188 2013-12-06 Tra Xanh
Chapter 137 5994 2013-12-06 Tra Xanh
Chapter 136 6182 2013-12-04 Tra Xanh
Chapter 135 5538 2013-12-04 Tra Xanh
Chapter 134 6016 2013-12-02 Tra Xanh
Chapter 133 5892 2013-12-01 DDMinh
Chapter 132 5544 2013-11-30 Tra Xanh
Chapter 131 6142 2013-11-30 Tra Xanh
Chapter 130 5716 2013-11-29 DDMinh
Chapter 129 5236 2013-11-28 DDMinh
Chapter 128 6190 2013-11-27 DDMinh
Chapter 127 5600 2013-11-26 DDMinh
Chapter 126 6318 2013-11-24 DDMinh
Chapter 125 6426 2013-11-23 Tra Xanh
Chapter 124 6564 2013-11-21 DDMinh
Chapter 123 5998 2013-11-20 Tra Xanh
Chapter 122 5810 2013-11-19 Tra Xanh
Chapter 121 6124 2013-11-18 Tra Xanh
Chapter 120 6230 2013-11-17 DDMinh
Chapter 119 6028 2013-11-16 Tra Xanh
Chapter 118 6252 2013-11-14 Tra Xanh
Chapter 117 6396 2013-11-12 Tra Xanh
Chapter 116 6122 2013-11-11 Tra Xanh
Chapter 115 6310 2013-11-09 Tra Xanh
Chapter 114 5924 2013-11-08 Tra Xanh
Chapter 113 5920 2013-11-07 Congnamv3
Chapter 112 6066 2013-11-06 Tra Xanh
Chapter 111 5710 2013-11-05 Tra Xanh
Chapter 110 6388 2013-11-04 Congnamv3
Chapter 109 6276 2013-11-03 DDMinh
Chapter 108 6512 2013-11-03 DDMinh
Chapter 107 6140 2013-11-02 Congnamv3
Chapter 106 6226 2013-11-02 Congnamv3
Chapter 105 6736 2013-11-01 Tra Xanh
Chapter 104 6460 2013-10-31 Tra Xanh
Chapter 103 5944 2013-10-30 Tra Xanh
Chapter 102 6190 2013-10-29 DDMinh
Chapter 101 6398 2013-10-26 Tra Xanh
Chapter 100 6814 2013-10-22 Tra Xanh
Chapter 99 6502 2013-10-20 DDMinh
Chapter 98 6250 2013-10-19 Congnamv3
Chapter 97 6936 2013-10-18 Congnamv3
Chapter 96 6052 2013-10-17 Tra Xanh
Chapter 95 6660 2013-10-16 Congnamv3
Chapter 94 6618 2013-10-11 Tra Xanh
Chapter 93 6184 2013-10-10 Tra Xanh
Chapter 92 6020 2013-10-10 Tra Xanh
Chapter 91 6176 2013-10-08 Tra Xanh
Chapter 90 6434 2013-10-08 Tra Xanh
Chapter 89 6268 2013-10-07 Tra Xanh
Chapter 88 6338 2013-10-06 Tra Xanh
Chapter 87 6344 2013-10-05 Tra Xanh
Chapter 86 6580 2013-10-03 Tra Xanh
Chapter 85 6164 2013-10-02 Tra Xanh
Chapter 84 6408 2013-10-01 Tra Xanh
Chapter 83 6186 2013-10-01 Tra Xanh
Chapter 82 6554 2013-09-26 Tra Xanh
Chapter 81 6298 2013-09-26 Tra Xanh
Chapter 80 6762 2013-09-25 Tra Xanh
Chapter 79 6926 2013-09-25 Tra Xanh
Chapter 78 5980 2013-09-24 DDMinh
Chapter 77 6492 2013-09-22 Tra Xanh
Chapter 76 5851 2013-09-13 Tra Xanh
Chapter 75 5780 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 74 5784 2013-08-28 Tra Xanh
Chapter 73 5571 2013-08-26 Tra Xanh
Chapter 72 5599 2013-08-24 Tra Xanh
Chapter 71 5481 2013-08-22 Tra Xanh
Chapter 70 6110 2013-08-22 Tra Xanh
Chapter 69 5951 2013-06-29 Tra Xanh
Chapter 68 5849 2013-06-12 Tra Xanh
Chapter 67 5665 2013-06-05 Tra Xanh
Chapter 66 5591 2013-05-30 Tra Xanh
Chapter 65 5979 2013-05-24 Tra Xanh
Chapter 64 5884 2013-05-17 Tra Xanh
Chapter 63 5788 2013-05-09 banhmi
Chapter 62 9198 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 61 12421 2013-03-26 Trà Xanh
Chapter 60 12595 2013-03-24 Trà Xanh
Chapter 59 11203 2013-03-21 DDMinh
Chapter 58 11137 2013-03-19 Trà Xanh
Chapter 57 11909 2013-03-17 Trà Xanh
Chapter 56 12407 2013-03-14 Trà Xanh
Chapter 55 13237 2013-03-11 DDMinh
Chapter 54 12726 2013-03-11 DDMinh
Chapter 53 15217 2012-10-29 Trà Xanh
Chapter 52 13861 2012-10-28 SNSD
Chapter 51 13886 2012-10-27 Trà Xanh
Chapter 50 14842 2012-10-26 Trà Xanh
Chapter 49 13030 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 48 12890 2012-10-24 Trà Xanh
Chapter 47 12028 2012-10-23 Trà Xanh
Chapter 46 11833 2012-10-22 Trà Xanh
Chapter 45 13024 2012-10-20 Congnamv3
Chapter 44 12806 2012-10-18 Trà Xanh
Chapter 43 13761 2012-10-17 Trà Xanh
Chapter 42 14441 2012-10-14 Congnamv3
Chapter 41 14202 2012-10-13 Trà Xanh
Chapter 40 14703 2012-10-10 Trà Xanh
Chapter 39 14468 2012-10-07 Trà Xanh
Chapter 38 14199 2012-10-04 Trà Xanh
Chapter 37 13810 2012-10-03 Trà Xanh
Chapter 36 14549 2012-10-02 Congnamv3
Chapter 35 14750 2012-09-24 Trà Xanh
Chapter 34 14428 2012-09-23 Trà Xanh
Chapter 33 14242 2012-09-21 SNSD
Chapter 32 14488 2012-09-18 Trà Xanh
Chapter 31 15304 2012-09-17 congnamv3
Chapter 30 15902 2012-09-13 Trà Xanh
Chapter 29 14516 2012-09-10 Trà Xanh
Chapter 28 17080 2012-08-03 Trà Xanh
Chapter 27 15666 2012-08-01 Trà Xanh
Chapter 26 16004 2012-07-27
Chapter 25 16286 2012-07-23
Chapter 24 15613 2012-07-23
Chapter 23 17543 2012-07-20 † of †
Chapter 22 17005 2012-07-13 Trà Xanh
Chapter 21 570 2014-03-24 DDMinh
Chapter 20 17516 2012-07-13 Trà Xanh
Chapter 19 16067 2012-07-11 Trà Xanh
Chapter 18 15794 2012-07-11 Trà Xanh
Chapter 17 15734 2012-07-11 Trà Xanh
Chapter 16 15583 2012-07-11 Trà Xanh
Chapter 15 16441 2012-07-11 Trà Xanh
Chapter 14 17452 2012-07-01
Chapter 13 17625 2012-06-29
Chapter 12 17539 2012-06-28
Chapter 11 18114 2012-06-25 Trà Xanh
Chapter 10 19110 2012-06-25 Trà Xanh
Chapter 9 18859 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 8 18446 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 7 18496 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 6 19042 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 5 19507 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 4 20479 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 3 21499 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 2 22795 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 1 37851 2012-06-21 Trà Xanh
Facebook
MANGA24H Comment ( 9 )
COMMENT
nonY / 2013/05/10 12:58 PM
Guest
Viết lại cái code đánh dấu chap đã đọc đi bác coder ơi!
thanh / 2013/03/25 12:20 PM
Guest
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: left;">Thanks đ&atilde; up truyện để anh em thưởng thức..up th&ecirc;m nka admin.Love you very much!</span>
baby / 2013/03/24 21:46 PM
Guest
thank nhiu nha truyen hay lem&nbsp;
kwish / 2013/03/14 20:29 PM
Guest
hix....team phấn đấu up nha !!! ủng hộ hết m&igrave;nh !!!!
Oằn tà là vằn! / 2012/10/31 08:48 AM
Guest
Cho m&igrave;nh hỏi gốc của bộ truyện n&agrave;y l&agrave; của nước n&agrave;o vậy? V&agrave; t&ecirc;n của n&oacute; l&agrave; g&igrave; vậy :D
karl / 2012/10/30 12:38 PM
Guest
cảm ơn nh&oacute;m đ&atilde; dịch, truyện hay lắm. tiếng trung ra đến chap hơn 200 rồi, cố l&ecirc;n c&aacute;c bạn nh&eacute;, m&igrave;nh ủng hộ :)
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
niisssisu / 2012/08/29 11:27 AM
Guest
hay matip dj cho?
xtomx001 / 2012/07/11 17:25 PM
Member
Team c&oacute; soft dịch tiếng trung ko ạ. EM muốn tham gia dịch bộ truyện n&agrave;y.<br />
_pro0411_ / 2012/06/21 16:56 PM
Guest
Thanks đ&atilde; up truyện để anh em thưởng thức&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/80.gif" alt="{#}" border="0" />